Hanneke Welten

Raadslid

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ordening & Stedenbouw
 • Leefomgeving (openbare ruimte, water, groen)
 • Grondzaken
 • Wonen
 • Omgevingswet

Adres:
Empelseweg 30
5241 NH 's-Hertogenbosch

Contact:
Tel: 06-20683269
Mail: hanneke.welten@s-hertogenbosch.nl

Biografie:

Mijn naam is Hanneke Welten. Getrouwd met Jan van Doremalen, heb een zoon en een dochter en 4 kleinkinderen. Naast een brede werkervaring, heb ik tijdens de opvoedperiode van onze kinderen Rechtenstudie gedaan bij de OU. Ben zowel werkzaam geweest als werknemer en als zelfstandige, in de functies van accountmanager,projectleider en adviseur. Heb naast mijn werk vele bestuursfuncties mogen bekleden zoals:

 • Voorzitterschap ondernemersvereniging De Herven
 • Voorzitter sponsorclub Rosmalense carnaval
 • Bestuurslid gehandicaptenplatform
 • Bestuurslid Chapeau woonkring Rosmalen(realisatie woningen voor autistische jongeren)
 • Bestuurslid VVD afd. ‘s-Bosch
 • Lid clientenraad De Annenborch
 • Secretaris ondernemersvereniging Hartje binnenstad ‘s-Hertogenbosch

Wat de politiek betreft heb ik 9 jaar als gemeenteraadslid mogen fungeren, heb ook op dat gebied vele functies mogen invullen zoals, fractievoorzitter, lid presidium, voorzitter FES commissie.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door: Stressbestendig, bemiddelend, sociaal, maatschappelijk betrokken, communicatief vaardig, initiatiefrijk, creatief, gedreven, vasthoudend, commercieel, representatief, een groot verplaatsingsvermogen, analytisch en enthousiast. Kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. Praktische instelling en brede interesses en een dusdanig relativeringsvermogen dat de humor mij niet ontgaat. Mijn brede werkervaring stelt mij in staat om werkzaamheden op Micro niveau, te koppelen aan beleidsdoelen (Macro-niveau).

Waarom ben ik raadslid?

Als volksvertegenwoordiger die daadwerkelijk inwoner is en intensief betrokken is bij de burger in zijn algemeenheid, maar vooral bij de grootste ‘wijk’ van ’s-Hertogenbosch, nl. het dorp Rosmalen (bijna 40.000 inwoners) zou van toegevoegde waarde zijn. Ondanks het feit dat de annexatie van Rosmalen al vele jaren een feit is, voelt de Rosmalense burger zich ondermaats vertegenwoordigd. Mijn gemeenteraadslidmaatschap, zal leiden tot meer aandacht voor dit gebied. Zaken als een voortvarende realisatie Centrumplan Rosmalen, voortvarende inzet op achterstallig onderhoud riolering (ter bestrijding wateroverlast in o.a. wijk Sparrenburg) en verbetering bereikbaarheid (doorstroming en parkeren) van het dorp, ten goede komen.

Daarnaast zou iemand als ik, met een groot netwerk in de ondernemerswereld en kennis van zaken, de Bossche VVD in staat stellen de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven te verbeteren. De samenwerking tussen de gemeente en de vele economische/commerciele/financiele partijen en vergadergremia verdient verbetering. Het streven naar een centrale aansturing, waarbij alle ondernemers in onze gemeente centraal staan, maakt het overzichtelijker. Een ondernemer laat zich niet snel organiseren, maar de bewustwording om als collectief op te treden groeit en versterkt de positie van de ondernemer. Hierbij mag de ZZP-er niet ontbreken. Er dient te worden gedacht aan verbetering beveiliging, opwaardering werkomgeving en voortvarende aanleg van glasvezel. Zodat er ook van de laatste digitale ontwikkelingen optimaal gebruik kan worden gemaakt. In het verlengde hiervan kan Big Data bijdragen aan een beter commercieel resultaat. Wat theoretisch mogelijk is dient omgezet te worden naar praktisch uitvoerbaar (en betaalbaar).

Om compromissen te sluiten tussen de verschillende politieke partijen, met als doel concrete politieke doelen te bereiken, is het een pre,om als fractielid hier persoonlijke banden (zoals ondergetekende) mee te hebben. (verkoop is gunning en dat is in de politiek niet anders).

In het verlengde van mijn eerdere politieke acties, zou ik mij graag verder in willen zetten voor:

 • De bureaucratie tegen te gaan, door o.a. het afschaffen van de Welstandscommissie. Zonder dat het monumentale historische erfgoed in het geding komt.
 • Meer woningen voor bijzondere doelgroepen. Zoals mantelzorgwoningen. Meer maatwerk en een vrijere regelgeving in de woningbouw. CPO’s stimuleren en optimaal faciliteren.
 • Senioren niet te zien als zorgvragers, maar te zien als een steeds groter wordende groep die ernaar streeft zolang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Een groep waar naast veel ervaring, kennis zit, die van grote toegevoegde waarde is en welke optimaal dient te worden ingezet.
 • Wat zorg betreft; moet deze efficient worden ingezet, de zorgvraag moet centraal staan en niet het systeem. Uitgangspunt is vertrouwen van de zorgaanbieder, dat leidt tot minder regels en geeft meer ruimte aan de zorgverlener om zijn werk te doen. Zolang onze regeldrift nog aan de orde is, moeten zorgvragers worden geholpen bij het aanvragen van zorg. Dit kan door een zgn. casemanager in te zetten. Iemand die hen heen loodst door de wir-war van regels. Mantelzorgers moeten optimaal worden ondersteund.
 • Veiligheid; De veiligheidsregio bepaalt,maar de gemeente maakt daar deel vanuit en moet zich meer laten horen. Vrijwilligers zijn belangrijk. Onveilige situaties moeten worden aangepakt, dus handhaving. Zwaar belaste straten zoals de Hinthammerstraat moeten leefbaarder worden

Waarom voor de Bossche VVD?

De VVD is een liberale partij die ruimte wil geven aan initiatieven van burgers. Die economie hoog op de lijst heeft staan, maar ook een partij is die zijn zorgplicht kent; nl. om mensen die zorg behoeven er zorg voor te dragen dat zij die ook krijgen. Een partij die democratie hoog in het vaandel heeft. Als men de burger vraagt om inbreng, deze serieus te nemen. De VVD is niet voor betutteling, stimuleert de burgers zoveel als mogelijk voor zichzelf te kunnen zorgen. Geen baan, betekent vaak geen deelname aan de maatschappij, met als gevolg gebrek aan sociale contacten. Maar voor mensen die niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen hen bij te staan en te zorgen dat deze niet in een isolement raken. Bij het krijgen van een uitkering, mag men verwachten dat de samenleving er wat voor terug krijgt. Hierbij gaan we uit van het vermogen dat te kunnen, bij onvermogen wordt voor hen zorg gedragen. De VVD is niet tegen inbreng van andere culturen, maar onze taal is Nederlands.