Bossche VVD: Oplossen ondercapaciteiten bij voetbalverenigingen

De Bossche VVD maakt zich ernstig zorgen over de al jaren bestaande en ook nog steeds groter wordende ondercapaciteit bij onze sportverenigingen. Met name in velden en vrouwenkleedkamers bij Bossche voetbalverenigingen moet er nu iets gebeuren. Deze ondercapaciteit dreigt er voor te zorgen dat de verenigingen voetballers gaan weigeren, doodeenvoudig omdat er geen plek voor hen is. De Bossche VVD is van mening dat de capaciteit bij de sportvraag moet aansluiten. Daarom hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend om dit in 2018 op te lossen. Het voorstel zal in commissievergadering van 21 februari en de raadsvergadering van 9 maart aanstaande behandeld worden.

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad met de nota buitensport “Buitenkans” de kaders voor het buitensportbeleid vastgesteld. Bij de behandeling van deze nota is nadrukkelijk de ondercapaciteit van voetbalverenigingen aan de orde geweest. Via een motie van André Rotman heeft de raad kenbaar gemaakt dat deze raadsperiode een oplossing moet worden gevonden voor dit probleem. Met het verzoek aan het college om de planning en financiële consequenties in januari 2018 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Inmiddels is duidelijk dat het college geen gevolg geeft aan dit verzoek. In de brief van 13 december 2017 over de dynamische raadsplanning meldt het college dat uit onderzoek is gebleken dat er een fundamentele maatschappelijke vraag voorligt die deze periode niet meer op te lossen is.

Wij zijn van mening dat het oplossen van de ondercapaciteit dusdanig urgent is dat verder uitstel geen optie is. Verenigingen hebben verschillende malen aan de bel getrokken en aangegeven in de oplossing van de ondercapaciteit ook hun eigen verantwoordelijkheid te willen nemen. Zij zijn bereid om voor eigen rekening de kunstgrasvelden en de vrouwenkleedkamers voor te financieren tot het moment dat het geld van de gemeente beschikbaar gesteld wordt. Ons initiatiefvoorstel is erop gericht om dit te realiseren.