Huisvesting voor arbeidsmigranten moet goed geregeld worden!

Steeds meer mensen vanuit andere Europese landen (veelal vanuit Oost-Europa) komen naar Nederland om te werken. Gezien de groeiende economie en de groeiende vraag naar werkkrachten, met name in de zorg, de techniek en de logistiek in Brabant en zijn deze om onze welvaart op peil te houden, ook nodig. In het verlengde van deze grote toename van het aantal arbeidsmigranten, (Brabant naar schatting 100.000), doet zich de noodzaak voor om deze arbeidsmigranten te huisvesten, ook in onze gemeente.

Op dit moment zien we dat de kwaliteit van de huisvesting van de arbeidsmigranten vaak te wensen overlaat. Niet zelden wonen zij met velen in kleine ruimtes en zijn de omstandigheden vaak slecht en onveilig te noemen. Daarnaast leidt het vaak in de directe omgeving tot geluidsoverlast en een (te) grote parkeerdruk. Er worden op dit moment ad hoc en op verschillende wijze woonplekken gezocht, het ontbreekt aan beleid en echt een huisvestingsplan.

Om tot een structurele oplossing te komen is recentelijk hierover in het provinciehuis een Brabant brede bijeenkomst georganiseerd. Gezien de grote opkomst, waarbij zowel wethouders als ondernemers, als huisvesters en bouwers aanwezig waren, bevestigde dat er nadrukkelijk gezocht moet worden naar een meer structurele oplossing, waaraan een (huisvestings-)plan ten grondslag ligt. De urgentie hiervan lijkt in de gemeenten, zo wordt geconstateerd, nog niet te zijn doorgedrongen.

De VVD is van mening dat naast de bewustwording, de urgentie bestaat om de huisvesting van de arbeidsmigranten goed te organiseren. De VVD wil door de vragen ervoor zorgen dat er degelijk plan voor de huisvesting arbeidsmigratie wordt gemaakt, in samenspraak met de ondernemers die in hun werkgeverschap hierin een rol hebben.