Bijdrage Begroting 's-Hertogenbosch 2020

Op 12 november vergaderde de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch over de begroting voor 2020. De Bossche VVD vraagt aandacht voor de financiële uitdagingen, sport, cultuurhistorie, wonen en werk. Lees hier de hele bijdrage van onze fractievoorzitter Ralph Geers.

© Loek Opdam

Het gaat goed met ’s-Hertogenbosch en het college komt op stoom. Als zelfs het Brabants Dagblad afgelopen weekend niets anders kan dan erkennen dat dit college actief bezig is met visies en acties om verder te bouwen aan onze gemeente, dan doen we het goed. De begroting voor 2020 bevat een flink aantal maatregelen om verder te bouwen. Dit bouwen doen we met oog voor realiteit: geen luchtkastelen, maar wel het versterken van het fundament in onze gemeente. Investeringen die nodig zijn, ook met de financiële donkere wolken die op ons af komen.

Want tussen de Voorjaarsnota en deze begroting is er wel het een en ander veranderd. Begrippen als PAS en pFas waren nog onbekend en financieel zaten we in zomertijd. Maar nu staat het er anders voor, het Rijk past het stelsel van jeugdzorg maar weer eens aan, in plaats van dat ze voldoende geld beschikbaar stellen om het werk goed te doen. En ook de andere tegenvallers die in de commissies al uitgebreid aan bod zijn gekomen helpen niet.

Doordat we jarenlang financieel degelijk beleid hebben gevoerd hoeven we nu geen paniekvoetbal te spelen. We kunnen naar financiële keuzes toewerken, waarbij wij als VVD hebben gepleit voor een update van het takenboek. Wat doen wij als overheid op dit moment eigenlijk allemaal, wat is daarvan een wettelijke taak en wat plussen wij daarop. Het college heeft dit ook toegezegd.

De zaken op orde hebben geeft ook de ruimte om nu nog te investeren in het fundament, in plaats van de gemeente op slot te gooien. Voorzitter, de VVD-ambities heeft voldoende, maar we worden wel begrenst door de inhoud van de portemonnee. Deze begroting toont ambities ten aanzien van investeren in cultuur. Zoals de nieuwe huisvesting voor Exempel, het opknappen van de bouwhal van Oeteldonk, Bosch Legacy en Huis van Bosch alsook cultuurhistorie. Onze cultuurhistorie is toeristisch van groot belang, dus het is goed dat daar duidelijk in geïnvesteerd wordt. Met name vragen wij bij het college aandacht voor het snel invullen van het Kruithuis en het aanpakken van het Wilhelminaplein, zodat dat de entree kan worden die bij de stad past.

We investeren niet alleen in cultuur die goed valt bij toeristen. Juist het leefklimaat van onze burgers is van groot belang. We investeren komend jaar ook in de gebouwde omgeving. Of het nu de molen in Vinkel is, de tijdelijke woningen of de 800 tot 900 woningen die we komend jaar toe willen voegen, het voorziet in de behoefte van onze gemeente. Waar ook nog een behoefte ligt is het centrum van Rosmalen. Bij de Voorjaarsnota hebben wij samen met Rosmalens Belang al gepleit voor afronding van het centrum. Daar wordt al jaren om gevraagd, laten we dat nu gewoon eens gaan doen. Daarom dienen wij een amendement in om daar extra geld voor vrij te maken.

Daarnaast dienen wij een motie in om de situatie op Dierenbos op te lossen. Niet omdat wij nu zo blij worden van gedogen, maar wel om rust en duidelijkheid te geven voor de bewoners daar. Persoonlijke gedoogbeschikkingen zorgt ervoor dat we niet op stel en sprong op zoek moeten naar tweehonderd woningen.

De Bossche VVD investeert ook in sport. Zo laat deze begroting zien dat er een volgende stap gezet wordt in het inlopen van de achterstanden op sportonderhoud. We knappen kleedkamers op, bouwen gymzalen en vervangen de toplagen van sportvelden. De VVD vindt dat belangrijk, want bewegen is de kern van positieve gezondheid. We dienen ook een amendement in om de watersportvereniging in Engelen te helpen met de landschappelijke inpassing van hun paviljoen. Maar ook het fietspad bij OJC krijgt van ons aandacht. Al vanaf 2016 wordt er over gesproken en na de technische vragen en de commissiebehandeling is er nog geen uitspraak van het college over wanneer er een oplossing te verwachten is, vandaar deze motie.

Als bruggetje naar jongeren helpen we ook actief de skatehal naar een nieuwe locatie. Jongeren zijn de toekomst van onze stad. Daarom investeren we in jongeren, door Cityboost waarmee we jongeren echt actief betrekken bij beleid. Ook breiden we Traject Op Maat uit. Dit is een organisatie die goed werk doet om jongeren die uit dreigen te vallen weer terug te helpen naar studie of een baan.

Dit doen wij om ervoor te zorgen dat we onze gemeente sterker maken richting de toekomst. Daarbij staan wij voor een samenleving waar iedereen naar vermogen mee doet. Als je vanwege een beperking of ziekte maar deels mee kunt doen zijn we er met een sociaal vangnet. Maar voor wie er de kantjes vanaf loopt zijn we streng. Een sociale uitkering is namelijk geen hangmat. We verwachten dat je iets doet voor de uitkering, dus in ieder geval probeert uit die situatie te komen en anders je op een andere manier je inzet voor de samenleving.

Het sociaal domein is een financiele uitdaging. Dat iedereen die zorg nodig heeft goede zorg moet krijgen is zonder twijfel. Maar de kosten vormen wel een opgave. Het college zet nu in op transformatie van de zorg, wij verwachten dan ook dat dit leidt tot lagere kosten. Want de transformatie is geen doel op zich, het moet leiden tot betere zorg en lagere kosten.

Naast deze investeringen zijn er nog ambities en vragen voldoende waar we een antwoord op moeten vinden. Hoe zorgen we voor een goede doorstroming op de woningmarkt met voldoende huizen voor iedereen? Hoe zorgen we dat we onze jongeren opleiden voor de banen van de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat onze inwoners veiliger zijn en zich veiliger voelen? Dat zijn allemaal vragen waar we komend jaar een antwoord op moeten vinden, onder andere in de woonvisie en bij de wijkscans. Een andere onzekerheid is wat de landelijke en provinciale subsidies voor cultuur gaan doen. De onrust hierover bij de culturele sector is begrijpelijk. In onze Cultuurstad van het Zuiden bieden wij kwaliteit, en ongeacht de systematiek, kwaliteit wordt altijd erkend.

Zelfs het Brabants Dagblad gaf het aan, deze coalitie is op stoom. We blijven onze basis versterken en maken ons op om echte keuzes te maken om de financiën op orde te houden. In de tussentijd gooien we de gemeente niet op slot, want onze inwoners verdienen meer dan dat.