Bijdrage Bossche VVD Bestuursakkoord 2022-2026

Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Hanneke Welten op het Bestuursakkoord 2022-2026!

Na zes weken is de Bossche VVD met vijf andere partijen tot een nieuw bestuursakkoord voor ‘s-Hertogenbosch gekomen. Ondanks dat de wens van elke partij om zoveel mogelijk van ieders eigen verkiezingsprogramma te verzilveren, bleek de wil om tot een akkoord te komen groter. Dat vraagt om geven en nemen en om soms over je eigen schaduw heen te stappen, ook voor ons als Bossche VVD. In die zes weken is er de tijd genomen om naar elkaar te luisteren, de tijd genomen om inzicht te krijgen in wat de ander nodig had en de tijd genomen om met dat inzicht; te komen tot een compromis. In het presenteerde zes kleurenakkoord zit er voor elke partij iets in en alles wat er niet in staat; is ruimte waarover nog besluiten genomen kunnen worden.

Financiën

Wij als VVD staan voor “de gemeentefinanciën op orde”. Wij vinden daarom dat wij daar nu duidelijkheid over moeten geven voor de komende jaren. De afgelopen jaren heeft de gemeente o.a. door de coronacrisis wat financiële veren moeten laten. Tegelijk zien wij in onze wijken en dorpen de noodzaak dat er weer geïnvesteerd gaat worden. Mede daarom en omdat de uitdagingen groot zijn voor de komende jaren, kiezen voor een eenmalige verhoging van de OZB. Met deze verhoging blijft de belasting nog ver onder het landelijk gemiddelde, maar is wel een verhoging, een offer wat we vragen van u als Bossche samenleving. Daarbij benadrukken we wel dat extra ambities en tegenvallers gefinancierd zullen moeten worden uit bestaande middelen, dus dit is waar we het de komende vier jaar wel mee zullen moeten doen. Tot 2026 geen verassingen voor u als belastingbetaler.

Veiligheid

Veiligheid staat voor de VVD altijd voorop! Naast de inzet op meer camera’s in het uitgaansgebied die wangedrag in beeld brengen, is er structureel geld voor meer BOA’s die handhaven. De VVD is voor een harde aanpak van ondermijning.

De Bossche VVD zet in op dat iedereen mee kan doen en gaat uit van vertrouwen. Tegelijkertijd zijn we ook alert op dat vertrouwen wordt geschaad en zetten dan ook in op een uitbreiding van toezichthouders om bijv. fraude door malafide zorgorganisaties tegen te gaan.

Economie

Om al onze ondernemers in bijv. de datasector, binnenstad en in alle bedrijventerreinen, sterker uit de coronatijd te laten komen, vraagt dat wat, van ons als gemeente. De ambitie om 25% meer toeristen naar de stad te halen, dat vraagt om creativiteit, inzet en financiële middelen. In totaal staan er 2,5 miljoen aan investeringen klaar voor een impuls aan onze lokale MKB-economie.

Daarmee creëren we arbeidsplaatsen voor iedereen, dus ook voor mensen die nu nog aan de kant staan en geven we hen de kans om met werk naar vermogen mee te doen in onze gemeente. Er zal met data en hulpmiddelen ook worden ingezet op mensen die langer dan 2 jaar in de bijstand zitten, zodat ook zij deel gaan nemen aan het arbeidsproces.

Leefbare wijken en dorpen

Een leefbare gemeente doet samen met de bewoners aan goed onderhoud van de openbare ruimte ter voorkoming van verloedering. Ook kiezen we voor het inrichten van uitdagende sportfaciliteiten, om hen te activeren te gaan sporten en zo sport en gezondheid echt te koppelen. Ook de aanleg van 3 kunstgrasvelden voor voetbalclubs dragen daaraan bij.

In de Binnenstad zal de omgeving van de Tolbruggarage ‘verprettigd’ worden en we gaan door met de inrichting van het Zuid Willemspark.

Zowel in- als uitbreiding van woningbouw krijgt een versnelling. Grote projecten voorrang krijgen en harde plannen ongewijzigd worden doorgezet. Zo doen we het maximale om zoveel mogelijk woningzoekende aan een betaalbare huur- of koopwoning te helpen.

Het nieuwe akkoord maakt ook keuzes voor de toekomst en zet dankzij de Bossche VVD in op forse energiebesparende maatregelen en op verantwoorde verduurzaming voor onze gemeente in de vorm van windturbines en een aantal zonnevelden op passende locaties.

Het akkoord brengt de maatschappelijke waarden van cultuur onder de aandacht door een stimulans aan amateurkunst. Een nieuw centraal punt; de cultuurverkenner; draagt hieraan bij. In Rosmalen wordt Perron 3 opgewaardeerd tot volwaardig cultureel centrum en voor het Design museum zal een plek worden gezocht in omgeving Tramkade/Stadsdelta.

Bereikbaarheid

Onze wijken en dorpen (en specifiek de binnenstad) blijven in dit akkoord voor alle vervoersmodaliteiten bereikbaar. De verkeersafwikkeling van de oostelijke deel van de gemeente wordt verbeterd, met name door een rondweg aan de oostkant van de Groote Wielen aan te leggen en de westelijke route naar de A2 op te waarderen. Hierdoor worden het centrum van Rosmalen en de Kruisstraat door flankerende maatregelen ontlast. Met een bijzondere OV visie gaan we investeren in openbaar vervoer naar Vinkel en Nuland. Een nieuwe broodnodige parkeergarage in de binnenstad zal opschuiven richting Citadel, zodat ook de culturele hotspots in de Stadsdelta te kunnen voorzien van voldoende parkeergelegenheid. Tot slot trekken we de Vogelstraat onder het spoor door voor fietsen en hulpdiensten.

Wij zijn trots op het feit dat wij samen met de 5 partijen een coalitie mogen vormen en gaan met enthousiasme de komende 4 jaar tegemoet, met een bestuursakkoord wat ’s-Hertogenbosch verder brengt.