Opinie Bossche VVD opvang asielzoekers

 De opvang in Ter Apel, waar asielzoekers als eerste naartoe gaan, zit al een hele tijd overvol en daar moet een oplossing voor komen. Wij als Bossche VVD zijn van mening dat de gemeente ‘s-Hertogenbosch haar verantwoordelijkheid moet nemen om oorlogsvluchtelingen op te nemen en aan de taakstelling vanuit Den Haag, om statushouders op te vangen, dient te voldoen. Onze gemeente voldoet zelfs ruim aan deze taakstelling.

De Bossche VVD is van mening dat gastvrijheid in de vorm van opvang en huisvesting bij onze stad hoort, dan wel op basis van draagvlak en draagkracht.

De opvang dient wat de Bossche VVD betreft, verantwoord te blijven en dient te voldoen aan kwaliteitscriteria, waarbij wij o.a. denken aan voldoende zorg en goed onderwijs.

Daarbij vindt de VVD wel dat inburgering zo snel mogelijk van start moet gaan zodat de statushouders volwaardig mee kunnen draaien in onze samenleving.

Bovendien moeten we wat woningen betreft; de schaarste die er daarin is; onze eigen bewoners niet uit het oog verliezen en realiseren dat zij allang in de rij staan voor een woning.

Statushouders geven wij als Bossche VVD een tijdelijk onderkomen, maar krijgen geen voorrang in hun zoektocht naar een reguliere woning, maar sluiten aan in de (lange)rij.

Ook zijn wij van mening dat Den Haag perspectief moet gaan bieden, voor wat betreft de verdeling van de opvang en duidelijkheid moet scheppen over waar gaan we heen op de lange termijn voor wat opvang betreft.

Het verplichten van opvang, zoals in Tubbergen, gaat ten koste van draagvlak en van ons democratisch stelsel. Daar zijn wij dus geen voorstander van.

Wij zijn wel de mening toegedaan , dat de opvang verdeeld moet worden over de gemeenten en dat vraagt helaas weer om regelgeving. Want er zijn helaas gemeenten die hun verantwoordelijkheid niet nemen en daar mogen welwillende gemeenten en hun inwoners niet de dupe van worden.

Om orde op zaken te stellen zijn wij er voorstander van, om een ‘on hold’’ voor wat de instroom betreft in te lassen.

Wij zien de slechte doorstroming niet als het probleem, maar wel de grote instroom.

Een tijdelijke asiel-stop geeft ruimte aan de ontwikkeling van wetgeving, die naar alle waarschijnlijk zal leiden tot een wettelijke taak tot het opvangen van vluchtelingen. Een verplichting die nu nog niet aan de orde is.

Die mogelijkheden gaat bieden om gemeenten, die niet aan de taakstelling en opdrachten voldoen t.a.v. opvang, hiermee hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen, en wel in de mate die passend is voor de betreffende gemeenten en deze tijdig met de inwoners kan worden besproken. Zodat er sprake gaat zijn van een eerlijke verdeling in de opvang.

Tot slot wil de Bossche VVD nog eens benadrukken ernaar te streven, de instroom zoveel mogelijk te beperken, de opvang in de regio goed te regelen en pas als laatste te kijken naar de mogelijkheden van een goed verdeelde en zorgvuldige opvang in Nederland.


Lees meer: Dtv Nieuws - Lokale VVD-fracties: tijdelijke asiel-stop en geen verplichte opvang