Buurtinitiatieven staan centraal om samen Den Bosch te verduurzamen

De warmtetransitie is een van de grootste opgaven van deze tijd. De Bossche VVD heeft daarom gisteravond ingestemd met de Bouwstenen Transitievisie Warmte 2.0. Buurtinitiatieven zijn wat ons betreft essentieel om de warmtetransitie te doen slagen. Daarom zorgen we voor een platform voor en door buurtinitiatieven waar ontzorgen centraal staat en waar buurtinitiatieven elkaar en de benodigde kennis, ervaring en ondersteuning kunnen vinden.

In het Nationaal Klimaatakkoord staat dat in 2050 zeven miljoen woningen en één miljoen andere gebouwen van het aardgas af moeten. Dat geldt dus ook voor de Bossche buurten en bedrijventerreinen. De warmtetransitie is daarmee een van de grootste opgaven van deze tijd.

De Bossche VVD heeft daarom ingestemd met het raadsvoorstel Bouwstenen Transitievisie Warmte 2.0. We kiezen hiermee voor duidelijkheid over welke rol de gemeente gaat innemen in welke buurten en we stellen een aanpak vast zodat we op termijn voor een heldere fasering van buurten zorgen.

In alle buurten krijgen inwoners een actieve rol. En dat is wat de Bossche VVD betreft broodnodig. Ook buurtinitiatieven zijn wat ons betreft essentieel om de warmtetransitie te doen slagen. Want alleen zo kunnen we in alle buurten de komende jaren een goede start maken. 

 De VVD heeft ook geluisterd naar de terechte zorgen die er zijn vanuit buurtinitiatieven als het gaat om informatievoorziening, samenwerking en de rol van de gemeente. Daarom hebben wij de motie “Versterk buurinitiatieven in de warmtetransitie’ ingediend. De inhoud van de motie werd breed gedragen in de raad en is dan ook aangenomen! 

Hiermee zorgen we voor een platform voor en door buurtinitiatieven waar ontzorgen centraal staat en waar buurtinitiatieven elkaar en de benodigde kennis, ervaring en ondersteuning kunnen vinden. Zo wordt het lerend vermogen geborgd, samenwerking gestimuleerd en zitten de buurtinitiatieven zelf aan de knoppen omdat zij eigenaar zijn van het platform. Zo zorgen we er ook voor dat nieuwe buurtinitiatieven niet vanaf het 0 punt hoeven te beginnen, waardoor die snel en slagvaardig aan de slag kunnen.

We hopen dat in de vervolgstappen van de warmtetransitie ook voor de financiële ondersteuning van buurtinitiatieven meer ruimte zal komen en blijven hier dan ook alert op.