Aanpak van wapengeweld onder jongeren

De Bossche VVD maakt zich enorme zorgen over de toename van het wapengebruik onder jongeren. Daarom vragen wij hier extra aandacht voor. In meerdere gemeenten zijn campagnes gestart om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Dit is in lijn met de landelijke lijn, want in 2020 is er een landelijk actieplan opgestart genaamd: actieplan wapens en jongeren. Aan dit plan nemen verschillende organisaties deel, zoals het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, VNG, 20 gemeenten en verschillende ministeries. Hieruit zijn verschillende lessen getrokken, waar alle betrokken partijen veel van kunnen leren. De conclusie van de getrokken lessen is dat er meer ingezet moet worden op preventieve maatregelen, waarbij er gekeken moet worden naar de vraag: Waarom voelen jongeren zich onveilig? Dit is namelijk de reden dat de meeste jongeren ervoor kiezen om een wapen bij zich te dragen. 

 

Vanaf 2025 gaat het rijk daarom 143 miljoen euro investeren om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Verschillende gemeenten, zoals Amsterdam, maar ook samenwerkingsorganisaties in het veiligheidsdomein spelen hierop in. Het doel is om de criminele netwerken in buurten te verzwakken, om zo het ‘onveilige gevoel’ bij de wapen dragende jongeren weg te nemen. Echter beperkt de aanpak van (jeugd-)criminaliteit zich niet tot de gemeentegrenzen. Er zal dan ook naar regionale samenwerkingsverbanden en samenwerkingsverbanden met ketenpartners gekeken moeten worden. 

 

Omdat De Bossche VVD enorm veel waarde hecht aan de veiligheid in onze gemeente en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Daarom heeft onze fractievoorzitter, Hanneke Welten, vragen gesteld aan het college. De Bossche VVD wil hierdoor een beter inzicht krijgen in de aanpak van jeugdcriminaliteit en wapenbezit die het college voor ogen heeft.  De vragen zijn te vinden in de bijlage van dit artikel.