Bijdrage Bossche VVD voorjaarsnota 2024

In de voorjaarsnota wordt huidige financiële situatie onder de loep genomen en op basis hiervan worden de nieuwe prioriteiten voor 's-Hertogenbosch bepaald. Bij de voorjaarsnota kunt u goed zien waar de Bossche VVD zich onder andere hard voor maakt. Onze raads- en commissieleden hebben de tijd genomen om voor u een gedeelte van hun bijdrage aan de voorjaarsnota te delen. U leest alle bijdragen in dit artikel.

 

Hanneke Welten – Fractievoorzitter Bossche VVD.  

Wij als VVD zien de dienstverlening als een van de belangrijkste instrumenten om het gastvrije karakter van onze gemeente te benadrukken. Een goede dienstverlening die het vertrouwen waard is, waar je als inwoner op terug kunt vallen. Die dienstverlening staat onder druk, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

 

Ondanks allerlei onderzoeken die moeten leiden tot verbetering, kan en moet het beter. Het feit dat slechts een derde van de inwoners de gemeente belt voor hulp bij het invullen van formulieren getuigd van onvoldoende vertrouwen in de dienstbaarheid. In 3 jaar tijd is het percentage van tevreden inwoners over de telefonische bereikbaarheid met 10% achteruitgegaan. Dit is voor de Bossche VVD een reden tot zorg, want een dienstbare overheid is van immens belang. Goede dienstverlening moet dan ook goed bereikbaar zijn en communiceren in duidelijk taal, ruimte geven voor inbreng, realistische verwachtingen schetsen, én aangeven wat er wel en niet kan. Ditzelfde beeld wordt onder andere bevestigd door de ombudscommissie. 

 

Na allerlei onderzoeken over de contacten via de receptie, wordt er nu ook gestart met een onderzoek wat inzicht moet verschaffen in het direct contact met de ambtenaren op de afdelingen. Dat heeft ons doen besluiten even te wachten op de resultaten alvorens wij als VVD verdere stappen ondernemen. Zodat we goed onderbouwd te werk kunnen gaan met maar 1 doel, namelijk een inwoner die tevreden is over de dienstverlening in de gemeente!

 

Eddie Altenburg- Collin – Raadslid Bossche VVD

’s-Hertogenbosch wil graag een gastvrije stad zijn voor zowel haar bezoekers als haar ondernemers! De Bossche VVD maakt zich echter ernstig zorgen over voldoende ruimte voor bedrijven binnen onze gemeente. Om allerlei redenen is er een lagere beschikbaarheid van bedrijventerreinen, terwijl dit ook van belang om voldoende banen voor onze inwoners te zorgen. Wat kunnen we nu doen om toch enige doorstroming op onze bedrijvenparken te behouden? En zouden er wellicht stappen kunnen worden gezet op het gebied van samenwerking met en tussen ondernemers, door bijvoorbeeld meer parkmanagement in te richten? De VVD-fractie wil dat het college hier eens goed naar kijkt en met plannen komt.

 

Freek van Haren – Raadslid Bossche VVD 

De financiële toekomst van de Wmo en jeugdhulp blijven reden tot actie. Heel goed dat de gemeente daarom én een financiële buffer opbouwt voor minderen tijden én investeert op plekken in onze zorg waar we meerjarig profijt van hebben, zoals mantelzorgondersteuning en het bestrijden van wachtlijsten. Maar meer geld zorgt zeker niet altijd tot betere plannen. Wij pleiten daarom om ook in te zetten op vernieuwing en innovatie in de zorg. Bijvoorbeeld door het beter gebruik maken van Right to Challenge, zodat Bosschenaren of anderen de gemeente vaker uitdagen met slimme ideeën om de zorg te verbeteren. Zo werkt de Bossche VVD aan een effectieve en slagvaardige gemeente.

 

Wendy de Groot – Raadslid Bossche VVD 

In 2023 is een gemiddeld huishouden €441 per maand kwijt aan energiekosten. Op weg naar een klimaatneutraal 2045 willen we daarom de energietransitie voor iedereen haalbaar, betaalbaar en toegankelijk maken. Maar bereiken we dat ook voldoende met de huidige maatregelen, zoals informatiecampagnes en subsidies? We zien dat er nu nog te veel inwoners afhaken vanwege de vele regels, informatie die moeilijk te vinden is of vanwege lange aanvraagprocedures. Dat moet anders! Daarom zet de Bossche VVD zich in voor een haalbare, betaalbare en toegankelijke energietransitie voor alle inwoners. Zo zijn we op weg naar een duurzame gemeente én kan de energierekening omlaag.

 

Joris Broekmeulen- Raadslid Bossche VVD

De Bossche VVD vindt een goede bereikbaarheid een onmisbare voorwaarde voor een prettige gemeente. Dit geldt voor auto’s, fietsen, voetgangers en het OV. Daarom zijn we blij met een aantal geplande investeringen voor 2024 die in de voorjaarsnota staan. Er wordt geïnvesteerd in snelfietsroutes, OV en autoroutes als de Zandzuigerstraat en de Magistratenlaan. Omdat we hebben afgesproken doorgaand autoverkeer om de binnenstad heen te leiden, is het cruciaal dat de Magistratenlaan een goede doorstroming voor auto’s heeft. Daarom diende de Bossche VVD hierover een motie in.

 

Gino Ciotti – Commissielid Bossche VVD

De Bossche VVD is tevreden met de bouwplannen voor nieuwe woningen in bestaande wijken en uitbreidingsprojecten in zijn algemeenheid ondanks allerlei bouwtekorten. Maar er moet ook ruimte zijn voor speciale projecten, zoals innovatieve projecten zoals woonzorgprojecten. De Bossche VVD ziet graag dat daar meer ruimte en tijd voor wordt gemaakt. De vraag is daarin groot; een mooi voorbeeld is het recentelijk geopende project Alexanderven in Rosmalen. Hierin wonen niet alleen senioren met een beginnende zorgvraag, maar er worden ook bijeenkomsten georganiseerd; dat brengt mensen bij elkaar en bestrijdt de eenzaamheid.