Goed en betaalbaar wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is dat die ambitie nu niet voor iedereen bereikbaar is. We staan dus voor de opgave om meer en sneller te bouwen, starters een eerlijke kans te geven en tegelijkertijd de leefbaarheid hoog te houden. ’s-Hertogenbosch scoort hoog in de woonwaardering van de bewoners. Dat willen we zo houden. We zullen dus scherpe keuzes moeten maken om een balans te vinden tussen woningen, bedrijvigheid, natuur en voorzieningen. We kunnen de beperkte vrije vierkante meters maar één keer inzetten.

Daarom benoemen we het bouwen van huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen als onze prioriteit. Het gemeentelijke beleid is om in 2030 10.000 extra woningen gebouwd te hebben. Dat kan en moet sneller. Daarom willen wij dat dit aantal al binnen zes jaar bereikt wordt. Om dit te bereiken geven we snel gronden uit, verkorten we procedures en beperken we de hoeveelheid papier die iemand aan moet leveren voor een bouwplan. Als Bossche VVD willen we in de huidige bebouwde omgeving gebouwen transformeren naar woningen. Aangezien we ook groen en ruimte in de wijken willen, ontkomen we er ook niet aan om naar nieuwe locaties in het buitengebied te kijken.

 • We stellen ruimte ter beschikking om veel te kunnen bouwen, zowel voor ontwikkelaars als voor mensen zelf via collectief particulier ondernemerschap (CPO). Ook doen we alles wat mogelijk is om speculatie tegen te gaan, zoals het invoeren van een zelfbewoningsplicht, zodat woningen ook beschikbaar blijven voor de Bosschenaar.
 • De VVD pleit voor een ambtelijke werkgroep die wekelijks een uur bij elkaar komt om de voorbereiding van een besluit snel te laten plaatsvinden. Hier zitten bijvoorbeeld planologen, verkeersdeskundigen en ecologen aan tafel, zodat vragen snel beantwoord kunnen worden, en zonder dat een dossier weken op iemands bureau kan blijven liggen. Ook breiden we de ambtelijke capaciteit uit en verlagen we de hoeveelheid informatie en onderzoeken die initiatiefnemers aan moeten leveren.
 • Om meer woningen op de beperkte beschikbare ruimte te kunnen bouwen roepen we ontwikkelaars op om meer de hoogte in te bouwen, maar wel passend bij het Bossche stadsbeeld. Op een aantal plekken in de gemeente past het om tot 60 meter hoog te bouwen, hier moet dan ook gebruik van gemaakt worden.
 • De gemeente gaat actief in gesprek met eigenaren van leegstaande kantoorgebouwen om die gebouwen geschikt te maken voor woningen.
 • Dorpen hebben een eigen karakter, extra woningbouw is nodig om de voorzieningen in een dorp beschikbaar te houden en jongeren ook de kans op een woning in hun eigen dorp te geven. De woningbouw moet wel bij het karakter van het dorp passen, dus we willen geen hoge flats die niet aansluiten bij bestaande bouw. Te dichte bebouwing mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid en kwaliteit in de wijken en kernen. Dit geldt óók voor de bouwlocaties rondom station Oost, het laatste deel van de Groote Wielen, het EKP-terrein en rondom de Tramkade.
 • Door meer te bouwen in het middensegment pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur en vrije huur als bij koopwoningen. Hierdoor maken we woningen beschikbaar voor leraren, politieagenten en andere hardwerkenden die moeite hebben om met hun inkomen in de op hol geslagen woningmarkt een plek in onze gemeente te vinden.
 • Wonen kan in verschillende vormen, zoals een tiny house, woningsplitsing of in het geval van mantelzorg een kleine woning in de achtertuin (kangoeroewoningen). We willen dat de gemeente hier actief aan meewerkt. Met minder beperkende regels helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen kunnen blijven wonen.
 • We wijzen ouderen op de mogelijkheid om te verhuizen van een eengezinswoning naar een levensloopbestendig appartement. Hiermee voorkomen we kosten aan woningaanpassingen en komen er grondgebonden woningen vrij voor jonge gezinnen. Ook kijken we naar mogelijkheden om een persoonsgebonden tijdelijke wooneenheid achter de bestaande woning te plaatsen bij ouderen die nog wel gezond zijn (in aanvulling op de tijdelijke woningen in het kader van mantelzorg), ook dit zorgt dat een huis beschikbaar komt voor gezinnen.
 • Met woningbouwcorporaties maken we afspraken om scheefwonen te voorkomen en doorstroming te stimuleren. Zo moet iemand die al jarenlang in een sociale huurwoning woont en in die jaren meer is gaan verdienen de mogelijkheid krijgen om zijn huis te kopen. Dan hoeft die persoon niet te verhuizen, voorkomen we scheefwonen en de corporatie kan met de verkoopopbrengsten een nieuwe sociale woning bouwen voor andere mensen.
 • Strenge handhaving op het illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is hard nodig. De woningen die hierdoor vrij komen gaan naar mensen die op de wachtlijst staan.
 • We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor statushouders, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af. Hierdoor komen zij net als iedere andere Bosschenaar gewoon op de wachtlijst. Voor de tijdelijke huisvesting kijken we naar snelle oplossingen als container- en prefabwoningen.
 • We realiseren extra tijdelijke woningen om de hoogste druk te verlichten, zoals in De Groote Wielen en de Noordoosthoek waar bijna 300 tijdelijke woningen gebouwd worden. Bij het plaatsen van tijdelijke woningen hebben we oog voor leefbaarheid in de omgeving, door keuzes te maken in aantal, doelgroep en opstelling. Tijdelijke woningen mogen bouwplannen niet vertragen.
 • Bij nieuwe bouwontwikkelingen moet eerst gekeken worden naar de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling in het gebied, alvorens invulling te geven aan het bouwplan in dat gebied.
 • We maken flexibiliteit in het bestemmingsplan mogelijk, zodat winkels omgezet kunnen worden naar woningen of dat er een maatschappelijke functie toegevoegd kan worden. Gemengde functies in bestemmingsplannen kunnen daarmee zorgen voor een leefbare stad. Vanwege de impact op de omgeving wordt die ruimte niet standaard gegeven voor horeca en zwaardere zorg.
 • Bij nieuwe bouwontwikkelingen in onze historische binnenstad en dorpskernen staat de kwaliteit van het nieuwe ontwerp voorop, zodat het nieuwe gebouw past bij de uitstraling van de binnenstad.
 • We willen een sterkere regie op gebiedsontwikkeling. Ondernemers die hun nek uitsteken om een gebied (opnieuw) te ontwikkelen, dienen te worden gefaciliteerd.Wel stellen we voorwaarden om te zorgen voor een nóg mooiere, groenere én duurzamere stad. Bijvoorbeeld door meer betaalbare woningen voor studenten en starters met groene beplanting mogelijk te maken.