Wonen in een groene buurt

We wonen allemaal graag in een buurt, dorp of wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook aan het schoonhouden van de eigen tuin, balkon en straat. We werken al jaren samen met burgers en partners om onze leefomgeving aantrekkelijker te maken, van buurtgericht werken tot grote projecten van wonen in het groen zoals Haverleij en met initiatieven zoals de ‘groene vingers’ in de Maaspoort, het Kanaalpark en het verbinden van diverse ecologische verbindingszones. Daar gaan we mee door. Dat samenwerken met bewoners kan worden verbeterd door omwonenden inspraak te geven bij het kiezen van passende bouwstijl en uitstraling. Dit geldt overigens óók voor kunst in de openbare ruimte.

Tevens willen we zorgen voor meer groen in de stad door bijvoorbeeld de tijdelijke bomen op de Parade straks elders in de stad neer te zetten, het zogenaamde Tegelwippen uit te breiden en alle daken van bushokjes te voorzien van (groen) mos. Zo maken we van ‘s-Hertogenbosch de meest duurzame én groene stad van Nederland!

  • Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreatie.
  • We willen meer groene plekken met bomen en planten in de kernen en de stad met haar wijken, hoe klein dan ook. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. Daarom stimuleren we het realiseren van geveltuintjes.
  • Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.
  • Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. We zien afval als grondstof en streven zoveel mogelijk naar hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dit voorkomt dat mensen hun tuin vol hebben staan met containers en de machines kunnen de soorten afval snel en goed scheiden.
  • Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.
  • De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen en andere partijen om wateroverlast te helpen voorkomen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van het hergebruik van water. Stimuleren van groene daken, regentonnen en andere vormen van waterberging gaat door.
  • Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelsel scheidt de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater, dit voorkomt wateroverlast, vergroot de afvoercapaciteit en beperkt de kosten voor de zuivering van het water. Ook het afkoppelen van regenwaterafvoer wordt gestimuleerd. Zo stimuleren we hergebruik van water en gebruiken we minder.
  • Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient de gemeente prettig te zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en het wegnemen van hindernissen voor de dierenambulance.