Slimme en duurzame oplossingen

Om verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst werkt ook onze gemeente naar het klimaatneutraal zijn in 2050; dat is geen makkelijke opgave. Het vraagt veel aanpassingen, het verandert ons landschap en er is veel innovatie nodig om die ambitie te halen. Wij gaan op zoek naar een balans tussen duurzaamheid en kwaliteit van de leefomgeving.

Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare stad. Wij blijven aangesloten bij het landelijk Klimaatakkoord waarin het streven is dat zoveel mogelijk inwoners mede-eigenaar zijn van duurzame initiatieven. Het begint steeds met isoleren en energiebesparing en zo mogelijk zelf energie opwekken. Alles wat we namelijk niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken op een plek die de omgeving raakt. De verandering naar een duurzame samenleving moet wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om te wonen.

  • De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen, hiermee voegen we nieuwe werkgelegenheid toe in onze gemeente. We kopen circulair en duurzaam in bij onze lokale ondernemers, tenzij dat echt niet mogelijk is.
  • In het kader van duurzaam wonen willen we waar kansrijk de bouw met hout stimuleren, dit heeft een veel kleinere impact op de stikstofuitstoot.
  • We stimuleren milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. Denk hierbij aan ontwikkelingen zoals; de warmte- en koude opslag (WKO-installatie) in Paleiskwartier, de innovatieve biogasinstallatie Treurenburg en de ontwikkeling van nul-op-de-meter woningen.
  • We gaan ons in toenemende mate richten op het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven. Bewoners en bedrijven kijken naar de eigen mogelijkheden en waar nodig worden ze daarin ondersteund. Samen met bewoners en gebouweigenaren maken we per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten, waarbij betaalbaar wonen het uitgangspunt is.
  • Duurzaam opwekken van energie moet in een goede mix van maatregelen. We vragen het Rijk om tempo te maken met kernenergie en wind op zee, zodat we in onze leefomgeving zo min mogelijk zonnepanelen of windmolens hoeven te plaatsen. De opgave die na zonnepanelen op daken en het besparen van energie over blijft, realiseren we met zo min mogelijk impact op de omgeving. We plaatsen windturbines altijd tenminste op 1 km afstand van woongebieden en de vergunning geldt voor maximaal 25 jaar. We hanteren de strengste normen ter bescherming van de omwonenden, verwachten dat de omwonenden mee kunnen profiteren van opbrengsten en zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de turbines.
  • Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
  • We maken het zo gemakkelijk mogelijk om laadpalen voor elektrische auto’s aan te vragen op openbare parkeerplaatsen, door procedures simpeler te maken.
  • We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op daken, vooral van bedrijfsgebouwen. Belemmeringen in bouwvoorschriften zullen we wegnemen.
  • Wij streven naar innovatieve ideeën voor het toepassen van zonnepanelen en windparken in de leefomgeving. Daarbij vormt multifunctioneel ruimtegebruik het vertrekpunt om natuur, recreatie, landbouw, en duurzaamheid te integreren. Denk hierbij aan het toepassen van energietuinen en zonnepanelen op geluidsschermen.