Investeren in krachtige wijken

‘s-Hertogenbosch is een prachtige gemeente om te wonen, met wijken en dorpen die ieder een uniek karakter kennen. Een prettige leefomgeving vraagt om meer dan prettige huizen, veilige straten, een goede infrastructuur en voldoende groen. Steeds meer gebeurt lokaal. Dat vraagt om meer aanwezigheid in de wijken van wijkagenten, ondersteuners en zorgverleners. De Bossche VVD investeert in krachtige sociale wijken en dorpen waar we ontmoeten, naar elkaar luisteren en zo elkaar helpen. Zo zijn we samen ’s-Hertogenbosch!

  • Iedere buurt en dorp verdient een plek dichtbij om samen te komen. Dat kan in buurthuizen of sociaal-culturele centra, maar via medegebruik ook bijvoorbeeld in scholen en sportaccommodaties. Samen met de inwoners bepalen we welke accommodaties per buurt of dorp beschikbaar worden gesteld.
  • Subsidies moeten gericht zijn op het realiseren van haalbare en - zo mogelijk - meetbare maatschappelijke doelstellingen. De gemeente denkt bij een aanvraag altijd mee met het plan, maar aanvragers komen alleen in aanmerking voor subsidie bij financiële nood. Als een initiatief meerdere jaren een bewezen aanvulling voor de gemeenschap is, verdient het zekerheid door meerjarige subsidie.
  • Het wijk- en dorpsbudget is een uitstekend instrument om initiatieven van inwoners mogelijk te maken en te betrekken bij hun eigen buurt. De Bossche VVD investeert in de bekendheid van het budget en geeft wijken meer mogelijkheden voor besteding van het budget, zoals verkeersaanpassingen of veiligheidsmaatregelen.
  • Een leefbare gemeente wil ook zeggen dat de omgeving schoon, heel en veilig is. De gemeente zorgt voor voldoende onderhoud en lost gevaarlijke situaties voor gebruikers snel op. De gemeente zorgt voor voldoende personeel om meldingen van problemen in de openbare ruimte snel op te kunnen lossen.
  • Wijkmanagers zijn de verbinding tussen de straat en het stadskantoor en vormen een cruciale schakel in wijk, bijv. bij het ontwikkelen van de wijkvisies volgens de omgevingswet. Wij gaan investeren in het aanstellen en opleiden van nieuwe wijkmanagers, zodat zij meer tijd kunnen doorbrengen in de wijken en dorpen.
  • Dorps-, wijk-, bestuursraden en bewonersverenigingen hebben een belangrijke signaalfunctie en zijn een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente en de politiek. De gemeente ondersteunt hen. Direct contact tussen groepen inwoners en de gemeente blijft daarnaast gewoon mogelijk.
  • Prioriteit binnen de wijkaanpak is voor de Bossche VVD het voorkomen dat buurten afzakken en nieuwe aandachtswijken worden. De aanpak in de Gestelse Buurt zetten we de komende jaren voort en breiden we bij succes uit naar andere wijken.