Kinderen fijn en veilig laten opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt hen daarmee als dat nodig is en biedt alle kinderen in ’s-Hertogenbosch een prettige en veilige plek om op te groeien en samen hun talenten te ontwikkelen. Voor de Bossche VVD blijft het uitgangspunt: één gezin, één regisseur, één plan, maar niet alle problemen moeten opgelost worden met jeugdzorg. Door andere laagdrempelige oplossingen dichtbij huis zorgen wij ervoor dat alle kinderen zo normaal mogelijk kunnen opgroeien.

  • Samen met zorgverleners, het onderwijs en verenigingen willen wij problemen met kinderen snel signaleren en bespreekbaar maken. Door samen met ouders vroegtijdig een plan te maken voorkomen we zwaardere zorg.
  • Er komt een grotere inzet op lichte ondersteuning en opvoedvoorzieningen in de wijken en op scholen, bijvoorbeeld met praktijkondersteuners, speciale buitenschoolse opvang (BSO+) en het schoolmaatschappelijk werk.
  • De Bossche VVD durft keuzes die maken over wat wel en geen jeugdzorg is. Door terughoudend te zijn met de inzet van hoogspecialistische zorg pakken we de wachtlijsten aan, helpen we kinderen eerder met lichtere oplossingen en houden we de zware zorg toegankelijk voor zij die het echt nodig hebben.
  • De aanpak van kindermishandeling en huiselijke geweld is een topprioriteit. Signalen van kindermishandeling moeten door de wijkagent, zorgverleners en docenten snel herkend worden en hulp moet in deze situaties altijd direct beschikbaar zijn.
  • Jeugd- en jongerenwerk is belangrijk voor preventie van jeugdzorg. Het jongerenwerk werkt vanuit de wijken en dorpen en moet voor-en-door de jongeren worden georganiseerd, zoals bij Number One in Rosmalen. Door een goede inzet en samenwerking tussen ambulant jongerenwerk, sportwijkwerkers en de jongerencentra begeleiden wij jongeren om zelfstandige inwoners te worden. Het kinderwerk stimuleren we voor kinderen met een beperkte beurs.
  • Jongeren bruisen van de ideeën en energie. Wij vinden het belangrijk om hen mee laten doen en denken over ‘s-Hertogenbosch. Met initiatieven als Cityboost, Jongerenambassadeurs, Citytrainers en een wijk overstijgend jongerenbudget bieden wij hier de middelen voor.