Het belang van de Bosschenaar staat voorop

De gemeente ’s-Hertogenbosch moet een moderne en dienstbare organisatie zijn die tussen haar bewoners en bedrijven staat. Dat vereist een gemeente die luistert en zich aanpast naar de behoeftes in de stad. Bosschenaren hoeven de wegen in de ambtelijke organisatie niet te snappen om gehoord te worden of een aanvraag te doen. Om het belang van de Bosschenaar voorop te stellen, moet de gemeente de inwoner goed begrijpen en handelen naar inspirerende, zorgelijke en/of initiërende geluiden van inwoners en ondernemers. Normaal menselijk contact en wederzijds vertrouwen tussen inwoner en gemeente is de sleutel tot een moderne overheid.

  • De gemeente communiceert altijd duidelijk en in begrijpelijk Nederlands. Informatie en besluiten van de gemeente moeten makkelijk te vinden zijn.
  • Goede dienstverlening aan inwoners vraagt om ruime openingstijden van het stadskantoor en Perron 3 in Rosmalen, zodat werkende mensen een vergunning kunnen aanvragen buiten kantoortijden. Thuisbezorging van paspoorten en afspraken op locatie zien we als normale dienstverlening.
  • Alle Bosschenaren moeten in aanmerking komen voor gemeentelijke regelingen en subsidies. De Bossche VVD werkt niet mee aan leeftijdsdiscriminatie in beleid.
  • De ambtelijke organisatie moet meer buiten het stadskantoor in de wijken en dorpen gaan werken en actief het gesprek met buurtbewoners, ondernemers en belanghebbende opzoeken.
  • De Bosschenaar is geen proefkonijn. Experimenten waarbij bewust een onwenselijke situatie wordt gecreëerd, zoals tijdens de verkeersproef Onderwijsboulevard, zorgen voor frustratie en werken we niet aan mee.
  • Inwoners moeten leesbare begrotingen, jaarverslagen, ruimtelijke plannen en andere besluiten van de gemeente makkelijk kunnen vinden. Wij willen dat er standaard publieksversies van deze documenten gepubliceerd worden.
  • De Bossche VVD wil dat de gemeente adequaat, inhoudelijk en tijdig reageert op bezwaarschriften, zienswijzen op plannen en WOB-verzoeken. Informatie over bouwprojecten in de buurt moeten altijd proactief aan buurtbewoners beschikbaar worden gesteld.
  • Een stevige lokale ombudsfunctie is belangrijk om inwoners die dreigen tussen wal en schip te raken een stem te geven. De ombudscommissie moet daarom toegankelijk zijn en jaarlijks wordt er verslag uitgebracht hoe bestuur en organisatie hebben geleerd van de meldingen bij de ombudscommissie en andere klachtenregelingen.