Verstandig met ons geld omgaan

’s-Hertogenbosch is een gemeente met ambitie, waar we met zijn allen fijn willen wonen en genieten van alles wat onze Bourgondische stad te bieden heeft. De gemeente zet gemeenschapsgeld in om dit te ondersteunen en realiseren. Dat is goed, want zo houden we onze straten veilig, onze stad bereikbaar en zorgen we voor onze naasten. De Bossche VVD ziet het als haar taak om orde te houden in de gemeentelijke financiën, zodat we ook in de toekomst kunnen blijven investeren in onze stad en we ook bij tegenslag financieel gezond blijven.

De afgelopen jaren heeft de coronapandemie ons geleerd hoe waardevol goed financieel beleid is. Hierdoor kon de gemeente in moeilijke tijden bijv. belastingen voor ondernemers kwijtschelden, verenigingen overeind houden en thuisonderwijs voor kinderen met een beperkte beurs mogelijk maken. Helaas blijven de komende jaren onzeker. Door Rijksbeleid en oplopende kosten in bijvoorbeeld de zorg staan we voor grote financiële uitdagingen. De belangrijkste inzet voor de Bossche VVD is orde op zaken houden, ook als dat moeilijke keuzes vraagt. Om de financiën op orde te houden kijken we eerst naar het schrappen van beleid, stoppen met taken, efficiënter werken en het spreiden van de kosten over meerdere jaren voordat we een verhoging van de lokale belastingen in overweging nemen.

  • Belastinggeld moet eerst in de samenleving verdiend worden. Dat vraagt om een economisch beleid dat werkt voor mensen en een gemeente die doelmatig investeert.
  • Onverwachte tegenvallers in de gemeentelijke uitgaven moeten altijd opgelost worden door elders minder uit te geven, niet door de belastingen te verhogen. We geven nooit meer geld uit dan er binnenkomt. Structurele uitgaven moeten gedekt worden door structurele inkomsten, een incidentele meevaller kan geen basis zijn voor structurele uitgaven.
  • Om nieuwe ambities of beleid te financieren moet er altijd eerst gekeken worden of verouderd/ondergebruikt beleid vervangen kan worden. Hiermee moderniseert de gemeente zichzelf. Bij de komst van elke nieuwe regel, moet een bestaande regel vervangen kunnen worden, tenzij dit fundamenteel nieuwe onderwerpen betreft.
  • Als er extra geld nodig is, dan wordt er eerst naar de kostenkant gekeken binnen het eigen domein, wat kan slimmer of minder. Daarna kan er gekeken worden waar er elders geld bespaard kan worden of dat invoering verspreid kan worden ingevoerd, zodat de jaarlijkse kosten lager zijn.
  • Leges, vergunningen en heffingen moeten gebaseerd zijn op kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Ook vragen we een eigen bijdrage aan inwoners waar dat wettelijk mogelijk is. Hierbij wordt natuurlijk gelet op de mate waarin inwoners dit financieel kunnen dragen.
  • Bij duurzaamheidsbeleid kijken wij altijd naar de netto gevolgen voor huishoudens met hun woonlasten en energierekening, de maandelijkse lasten mogen niet teveel stijgen.
  • Maatschappelijke accommodaties, zoals sportclubs, buurthuizen en culturele instellingen steunen wij door het invoeren van een lager OZB-tarief.
  • We zetten actief in op het binnenhalen van subsidies vanuit provincie, Rijk en de Europese Unie. Hierdoor kunnen we meer mogelijk maken met minder eigen middelen.
  • Het is onredelijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom passen we deze heffing aan op het aantal personen per huishouden.